علیرضا حیدر

مدرس اقتصاد و بازرگانی
  • 1 مقاله
  • 1 دوره

درباره من

لزوم یادگیری زبان در دنیای امروزی!

دوره اول

  • آنلاین
کسب و کار